MMT  |   Elérhetőség  |   Honlaptérkép  |   Keresés  |   Tagfelvétel  |   Csak tagoknak  |
A Társaságról
Köszöntjük
Célok és szervezet
Történet
Alapszabály
Vezetőség
Dokumentumok
Adatkezelési szabályzat
Elnökségi ülések
Vezetőségi ülések
Közgyűlések
Közhasznúsági jelentések
Az MMT elnökei
Manninger díjasok
Az MMT tiszteletbeli tagjai
Általános információk
Tagság
Az MMT Alapítványa
Konferenciák
MMT díjak, pályázatok
Aktuális
Mindenkinek
Kérdések-válaszok
Támogatóink
 
A Magyar Mikrobiológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata
 
 
Bevezetés
A Magyar Mikrobiológiai Társaság a 2011. évi CLXXV. számú, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő bejegyzett közhasznú szervezet. A Társaság a rá vonatkozó törvényekben és az Alapító Okiratában szabályozott tevékenységei körében rendeltetésszerű működésének, a tagok jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében nyilvántartásokat vezet (pl. tag és tagdíjnyilvántartás, rendezvények résztvevői, pályázatok, ösztöndíj és egyéb szerződések adatai), amelyekben személyes adatokat is kezel.
Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által működése körében igényelt személyes adatok használata során minden tekintetben biztosítsuk az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján meghatározott jogait.
Amikor egy természetes személy a Társaság tevékenysége körében (pl. tagfelvétel, pályázatok) személyes adatait a Társasággal közli, ezzel egyúttal hozzájárulását adja adatainak ügykezelési célú belső használatához korlátlan ideig, illetve a természetes személy általi hozzájárulás visszavonásig.
A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat csak az adatbekérés során megjelölt cél (pl tagnyilvántartás) érdekében használja, eltérő célra adatokat nem kezel. A Magyar Mikrobiológiai Társaság különleges adatokat (pl. nemzetiség, betegségek) nem kér és nem kezel.
 
A kezelt személyes adatok köre
Alapadatok: név, szakképesítés, tudományos fokozat/titulus, beosztás, lakcím, munkahely neve, munkahely címe, gyors elérhetőségek (elektronikus levélcím, telefonszámok), saját honlap cím, nyelvtudás, ajánló tag neve. Tagdíjkedvezmények miatt: nyugdíjas státusz megjelölése, nappali tagozatos egyetemi hallgatói jogviszony megjelölése, Gyes/Gyed státusz megjelölése. Életkori határhoz kötött pályázatok esetében: születési idő. Ösztöndíj szerződésekhez: név, anyja neve, születési dátuma, adóazonosító jele, lakcíme, bankszámlaszáma.
 
Mely okból kezeljük az adatokat
Hozzájárulása alapján,
- az Ön által igényelt tagsági, vagy szerződéses jogviszony teljesítéséhez, a Társaság rendezvényein való részvételhez, a társasági információmegosztáshoz ez elengedhetetlenül szükséges,
- másrészt a Magyar Mikrobiológiai Társaság jogos érdeke (kitüntetettek) ezt megkívánja,
- ill. mert jogszabály kötelezi a Magyar Mikrobiológiai Társaságot adatainak a kezelésére (pl. adótörvények).
 
Az adatkezelő és adatfeldolgozó jogi személyek
Adatkezelő:
Magyar Mikrobiológiai Társaság
1097 Budapest,
Albert Flórián út 2-6.
képviselő: Márialigeti Károly
 
Adatfeldolgozók:
Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa
1097 Budapest,
Albert Flórián út 2-6.
képviselő: Könczöl Kálmán
 
Dynamo Dream Works Kft.
2094 Nagykovácsi,
Lombos u. 23.
Képviselő: Móricz Péter
Weco Travel Kft.
1053 Budapest,
Szép u. 2. 
Képviselő: Horváth Balázs
 
A Magyar Mikrobiológiai Társaság adatvédelmi irányelvei
- a Társaság csak az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel;
- a Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül, jogszabályban foglalt eseteken kívül, harmadik félnek át nem adja;
- a Társaság jogsértés, vagy annak alapos gyanúja, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. esetében hivatalos megkeresés, jogi eljárás alapján arra jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett elérhető adatait;
- a Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, és eljárási szabályokat hoz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelme érdekében, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását;
- amennyiben a Társaság külső szolgáltatókkal működik együtt (pl. közösségi média) a külső szolgáltatók rendszereiben , a jelen szabályzat szerint megadott adatok tekintetében a külső szolgáltató adatvédelmi irányelvei az irányadók;
- a számítógépes rendszerek működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatokhoz (pl. az érintett bejelentkező számítógépének automatikusan rögzített adatai, naplózási adatok)  az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok a rendszer működtetése szempontjából informatikailag indokolt időtartamig kerülnek tárolásra;
- az érintett elektronikus levélcíme megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a kérdéses elektronikus levélcímről kizárólag érintett vesz igénybe szolgáltatást. Ennek alapján az adott elektronikus levélcímen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az elektronikus levélcímet regisztráló érintettet terheli.
 
Az adatkezelés időtartama
A megbízásos (alkalmazási) jogviszonnyal kapcsolatos adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított öt év. A tagi jogviszony, kitüntetések ténye és időtartama, ill. időpontja esetében adatmegsemmisítés nem végezhető.
 
Az érintettet megillető jogosultságok
- Az átlátható tájékoztatáshoz való jog;
- a személyes adataihoz való hozzáférés joga;
- az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, zárolásához („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog;
- az esetleges adattovábbítás esetén a címzettről történő tájékoztatás igényének joga;
- adathordozhatósághoz való jog;
- az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog;
- automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy az érintettre ne terjedjen ki a döntés hatálya;
- a jogorvoslathoz való jog.
A fenti jogosultságokat jogszabály, hatósági rendelkezés korlátozhatja.  
 
Jogorvoslati lehetőségek
Jogorvoslati kérelemmel, beadvánnyal lehet fordulni
- a Magyar Mikrobiológiai Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez
Dr. Csire Márta
Magyar Mikrobiológiai Társaság
1097 Budapest,
Albert Flórián út 2-6.
Email: fotitkar@mmt.org.hu
 
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
 
- a Bírósághoz
az érintett választása szerint a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.
Budapest, 2018. május 23.
 
 
Márialigeti Károly